Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Materiaalitekniikan kilta Adamas ry. Yhdistyksen nimen epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä Adamas. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta. Epävirallisesti killasta voidaan käyttää englanninkielisissä yhteyksissä nimeä Guild of Material Engineering.

Kilta on perustettu 22.11.2020 Turussa.

Killan kotipaikka on Turku ja sen virallinen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Killan tarkoituksena on edistää ja tukea Turun yliopiston materiaalitekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden tieteellistä ja ammatillista kehitystä, vaalia opinto- ja ammattikysymyksiin liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, ja viihtyvyyttä sekä edistää jäsenten mielekkäitä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, luentosarjoja, opintoretkiä ja illanviettoja sekä liikunta- ja kulttuuritoimintaa. Edelleen kilta harjoittaa opinto-ohjausta, järjestää jatkokoulutustilaisuuksia ja välittää jäsenilleen opiskeluvälineitä voittoa tavoittelematta.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa tarkoituksensa toteuttamiseksi tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet.

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Turun yliopistossa materiaalitekniikkaa pääaineenaan opiskeleva tai opiskellut henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa killan jäsenmaksun.

Killan ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa killan jäsenmaksun.

Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään viisitoista (15) jäsentä. Killan kunniajäsen voi olla myös killan varsinainen jäsen, mikäli hän täyttää näissä säännöissä varsinaiselta jäseneltä vaaditut ehdot.

Varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta killan hallitus. Henkilö, joka on erotettu killasta näiden sääntöjen mukaisella menettelyllä, voidaan hyväksyä jäseneksi hallituksen kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.

Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

4. Jäsenen velvollisuudet

Killan varsinaiset jäsenet sekä ulkojäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa elokuun ensimmäisestä päivästä heinäkuun viimeiseen päivään (1.8.–31.7.).

Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle kannatusjäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan syyskokous. Kannatusjäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden loppuun.

Killan kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua, vaikka olisivat killan varsinaisia jäseniä.

5. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta killan kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Varsinaisen jäsenen sekä ulkojäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa erääntymisestä. Kannatusjäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa erääntymisestä

Killan hallitus voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa ja ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Jos killan jäsen on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa, voi hallitus evätä jäseneltä määräajaksi, kuitenkin enintään puoleksi vuodeksi, oikeuden osallistua killan järjestämiin tilaisuuksiin.

6. Hallitus

Killan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja  rahastonhoitaja, 2-6 muuta varsinaista jäsentä ja enintään 2 varajäsentä.

Hallitukseen pyritään ensisijaisesti valitsemaan vain Turun yliopistossa materiaalitekniikkaa pääaineenaan opiskelevia henkilöitä. Killan kokous voi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön päätöksellä poiketa edellä mainitusta menettelytavasta.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta;
 2. Valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset.
 3. Laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 4. Kutsua killan kokoukset koolle;
 5. Päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäviksi; ja
 6. Hyväksyä uudet jäsenet.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi järjestäytyä uudelleen kesken toimikauden.

Hallituksen jäsen voi perustellusta syystä erota killan hallituksesta kesken toimikauden ilmoittamalla tästä kirjallisesti puheenjohtajalle. 

Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. 

Hallituksesta eronneen tai tehtävästä vapautetun henkilön tilalle tulee ensisijaisesti varajäsen varajäsenten valintajärjestyksessä. Mikäli kaikki varajäsenet ovat estyneitä, voidaan killan kokouksessa valita tehtävästä vapautetun henkilön tilalle uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

7. Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Varsinaisen jäsenen korvaa hänen poissa ollessaan varajäsen varajäsenten valintajärjestyksessä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Killan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Killan kokoukset

Kilta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Killan kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Killan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai killan kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänioikeutettuja ovat killan varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Killan kokouksissa valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

11. Päätöksentekojärjestys

Killan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Äänestettäessä jäsenen erottamisesta tai kurinpitotoimenpiteistä äänten mennessä tasan päätökseksi tulee lievempi mielipide.

Killan kokouksissa käytävissä äänestyksissä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) läsnäolevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

Killan hallituksen kokouksissa käytävissä äänestyksissä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään yksi (1) kokouksessa äänivaltainen jäsen vaadi suljettua äänestystä.

Henkilövaaleissa käytetään suljettua äänestystä.

Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä.

12. Killan kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava killan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta killan virallisella sähköpostilistalla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista sekä mainittava kokouksen aika ja paikka.

Killan kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

13. Varsinaiset kokoukset

Killan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Killan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle, varsinaisten ja ulkojäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle sekä kannatusjäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut jäsenet
 7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian killan kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja killan purkamisesta on tehtävä killan kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta.

Killan purkautuessa käytetään killan varat killan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määrittelemällä tavalla. Killan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.