Toimintasuunnitelma

Yleistä

Materiaalitekniikan kilta Adamas ry (myöhemmin Adamas tai kilta) on 22.11.2020 Turussa perustettu teekkarikilta. Killan ensisijainen tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston materiaalitekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden tieteellistä ja ammatillista kehitystä, vaalia opinto- ja ammattikysymyksiin liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, ja viihtyvyyttä sekä edistää jäsenten mielekkäitä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia.

Hallitus osallistuu TYYn koulutuksiin ja perehtyy yleisen hallitustoiminnan käytänteisiin.

Viestintä

Killan viestinnän pääasiallinen kanava on sähköposti. Jäsenille tiedotetaan ensisijassa killan yleisellä sähköpostilistalla, Adamassapostilla. Killan hallitus keskittyy viestinnän säännöllisyyteen: viikkotiedotteiden suunnitteluun ja lähettämiseen selkeä malli. 

Killan hallitus kehittää killan verkkosivuja, joista käy ilmi killan tarkoitus, viralliset dokumentit ja kuluvan toimikauden toimihenkilöt. Kilta luo tapahtumakalenterin ja huolehtii sen päivittämisestä ja saavutettavuudesta. Killan hallitus tiedottaa jäsenistölle aktiivisesti ja avoimesti myös sosiaalisen median alustoilla.

Killan tärkeimmistä tiedotteista viestitään myös englannin kielellä.

Edunvalvonta

Killan hallitus luo ja ylläpitää kontakteja laitokseen sekä oppiaineen henkilökuntaan, jotta voidaan taata sujuva kommunikaatio koulutuksesta. Hallitus ylläpitää ja kehittää käytäntöjä kurssipalautteesta ja koulutuksesta keskustelemiseen laitoksen ja oppiaineen henkilökunnan kanssa.

Killan koulutuspoliittinen vastaava pitää yhteyttä laitoksen ja tiedekunnan koulutuksen kehittämisryhmän edustajiin pitääkseen hallituksen ajan tasalla.

Killan koulutuspoliittinen vastaava pitää yhteyttä TYYn koulutuspoliittiseen sektoriin,  Technica ry:n koulutuspoliittiseen vastaavaan sekä muiden teknillisen tiedekunnan ainejärjestöihin ja heidän koulutuspoliittisiin vastaaviin. Killan hallitus luo kontakteja tiedekunnan henkilökuntaan, mahdollisesti muiden Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen kanssa.

Suhdetoiminta

Ylläpidetään kontakteja:

  • turkulaisiin teekkariyhdistyksiin 
  • muihin materiaalitekniikan alan teekkariyhdistyksiin
  • Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijayhdistyksiin
  • Tekniikan akateemiset TEK:iin
  • Turun yliopiston ylioppilaskuntaan
  • Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestöön Hybridi Turku ry:hyn ja sen jäsenyhdistyksiin

Toimintavuonna 2023 killan hallitus järjestää yritysvierailuja sekä muuta yhteistoimintaa alaan liittyvien yritysten kanssa. Yritysyhteistyön tarkoituksena on edistää opiskelijoiden työllistymistä sekä alan toimijoiden tietoisuutta  killasta. 

Teekkarius

Adamas on teekkarikilta. Kilta vaalii, ylläpitää ja kehittää teekkarikulttuuria. Jokainen killan varsinainen jäsen on oikeutettu lunastamaan itselleen teekkarilakin ensimmäisen opiskeluvuoden Wappuna tai sen jälkeen, kunhan hän on hyväksytysti täyttänyt Teekkarikomission lakkiohjesäännön määrittelemät ehdot. Lakin käytöstä on säädetty erillinen Teekkarikomission lakkiohjesääntö.

Tilat

Kiltahuone on Agoran kellarissa sijaitseva luokka K127. Kiltahuone on yhteinen konetekniikan killan Machinan kanssa. Killan hallitus edistää kiltahuoneen käyttöä vapaa-ajan toimintaan sekä kokous- ja opiskelutarkoituksiin. Killan hallitus kehittää ja ylläpitää kiltahuoneen käyttösääntöjä yhdessä Machinan kanssa. Hallitus selvittää jäsenistön tarpeita kiltahuoneen varustelun suhteen ja toteuttaa niitä mahdollisuuksien mukaan yhdessä Machinan kanssa.

Uudet opiskelijat

Killan hallitus osallistuu materiaalitekniikan tuutorivalintoihin.

Kilta osallistuu uusien opiskelijoiden orientaatioviikkoon.

Killan hallitus varmistaa, että uusille opiskelijoille:

  • tilataan killan haalarit
  • järjestetään teekkarikasvatus
  • tarjotaan mahdollisuus tutustua killan toimintaan ja osallistua siihen
  • annetaan perehdytys killan toiminnasta ja kiltahuoneen säännöistä

Tapahtumat

Kilta järjestää jäsenistölleen tapahtumia. Toimintavuoden aikana järjestetään fuksisitsit ja vähintään yhdet toiset sitsit. Vuoden aikana järjestetään tapahtumia yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Kilta osallistuu Teekkariwapun järjestämiseen. Kilta järjestää vuosittain tapahtuman yhdessä kone- ja materiaalitekniikan laitoksen kanssa. Kilta järjestää jäsenilleen vapaa-ajan tapahtumia, kuten peli-iltoja, elokuvailtoja ja kyykkää. 

Kemiat kohtaa järjestetään Turussa vuonna 2023. Kilta osallistuu tapahtuman järjestämiseen.

Yhdenvertaisuus

Killan hallitus valitsee jäsenistöstä yhdenvertaisuusvastaavan, jonka tehtävänä on varmistaa TYYn yhdenvertaisuusohjelman toteutuminen killan toiminnassa. Yhdenvertaisuusvastaava toimii myös luottamuksellisena tukihenkilönä, johon opiskelijat voivat olla yhteydessä esimerkiksi häirintää tai kiusaamista koskevissa kysymyksissä. Kilta soveltaa toiminnassaan ohjesääntöään häirintätilanteisiin. Hallituksen jäsenet perehtyvät yhdenvertaisuuteen. Kilta järjestää mahdollisuuksien mukaan tapahtumat esteettömissä tiloissa. Toimihenkilöt valitaan siten, että valittavat edustavat mahdollisimman laajasti killan jäseniä.

Hyvinvointi 

Kilta järjestää jäsenilleen alkoholitonta toimintaa vähintään kerran kuukaudessa pois lukien kesäkautena. Kilta ottaa huomioon alkoholittomat osallistujat myös muissa tapahtumissa. Kilta osallistuu yliopiston sekä TYYn viestintään mielenterveydestä ja hyvinvoinnista. Kilta edistää jäsentensä etuja esimerkiksi järjestämällä yhteistilauksia. Kilta järjestää jäsenilleen liikuntatapahtumia sekä muita hyvinvointia edistäviä tapahtumia. Hyvinvointivastaava keskittyy näiden tapahtumien kehittämiseen ja järjestämiseen. Killan toiminta pidetään monimuotoisena matalan kynnyksen toimintana ja eri tapahtumilla yritetään ehkäistä yksinäisyyttä.

Kestävä kehitys

Kilta kehittää käytäntöjään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Killan hallitus valitsee jäsenistöstä ympäristövastaavan. Sitseillä sekä vuosijuhlissa tarjotaan myös kasvisvaihtoehto. Kilta kehittää keinoja vähentää ruokahävikkiä ja kertakäyttöastioiden käyttöä. Killan hallitus perehtyy ympäristökäytäntöihin. Killan toiminnassa huomioidaan jätteiden kierrätys. Kiltahuoneella lajitellaan polttokelpoinen jäte, paperi/kartonki, pantilliset pakkaukset sekä muovijätteet. Kiltahuoneen lähistöltä löytyy myös bio-, metallin- sekä lasinkierrätys. Kilta noudattaa toiminnassaan TYY:n Reilun kaupan järjestön periaatteita.