Toimintasuunnitelma

Yleistä

Materiaalitekniikan kilta Adamas ry (myöhemmin Adamas tai kilta) on 22.11.2020 Turussa perustettu teekkarikilta. Killan ensisijainen tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston materiaalitekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden tieteellistä ja ammatillista kehitystä, vaalia opinto- ja ammattikysymyksiin liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, ja viihtyvyyttä sekä edistää jäsenten mielekkäitä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia.

Killan toiminnassa huomioidaan vallitseva koronaepidemiatilanne.

Hallitus osallistuu TYYn koulutuksiin ja perehtyy yleisen hallitustoiminnan käytänteisiin.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toisen toimintavuoden pääteemana on vakiinnuttaa killan toimintaa koronapandemian varjoaman ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Killan hallitus keskittyy tapahtumien järjestämiseen ja killan jäsenten huomioimiseen. 

Kilta kerää toiminnastaan palautetta vuosittain järjestettävällä palautekyselyllä. Killan hallituksen jäsenet laativat toimikautensa päätteeksi kirjallisen testamentin omasta vastuualueestaan ja toimittavat sen seuraavan vuoden hallitukselle. Kilta pitää uuden hallituksen rekrytoinnin läpinäkyvänä ja julkisena. 

Viestintä

Killan viestinnän pääasiallinen kanava on sähköposti. Killan hallitus kehittää killan yleisen sähköpostilistan, Adamassapostin, käyttöä, sekä keskittyy viestinnän säännöllisyyteen: viikkotiedotteiden suunnitteluun ja lähettämiseen selkeä malli. 

Killan hallitus täydentää killan verkkosivuja, joista käy ilmi killan tarkoitus, viralliset dokumentit ja kuluvan toimikauden toimihenkilöt. Killan hallitus tiedottaa jäsenistölle aktiivisesti ja avoimesti myös sosiaalisen median alustoilla.

Edunvalvonta

Killan hallitus luo ja ylläpitää kontakteja laitoksen ja oppiaineen henkilökuntaan opintoasioihin liittyvän sujuvan kommunikaation takaamiseksi. Hallitus vakiinnuttaa käytäntöjä kurssipalautteesta ja yleisistä opintoasioista keskustelemiseen laitoksen ja oppiaineen henkilökunnan kanssa.

Killan koulutuspoliittinen vastaava pitää yhteyttä TYYn koulutuspoliittiseen sektoriin,  Technica ry:n koulutuspoliittiseen vastaavaan sekä muiden teknillisen tiedekunnan ainejärjestöihin ja heidän koulutuspoliittisiin vastaaviin. Killan hallitus luo kontakteja tiedekunnan henkilökuntaan, mahdollisesti muiden Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen kanssa.

Jäsenistö

Killan hallitus kehittää keinoja osallistaa jäsenistöä killan toimintaan ja sen järjestämiseen. Killan hallitus kehittää toimihenkilötoimintaaKillan hallitus kehittää keinoja kiittää ja palkita henkilöitä ja tahoja killan eteen tehdystä työstä.

Suhdetoiminta

Ylläpidetään kontakteja muihin turkulaisiin teekkariyhdistyksiin:

 • Digit
 • Machina
 • Nucleus
 • Kemistklubben
 • DaTe
 • Teekkarikomissio

Ylläpidetään kontakteja valtakunnallisesti muihin materiaalitekniikan alan teekkariyhdistyksiin:

 • Materiaali-insinöörikilta
 • Vuorimieskilta

Ylläpidetään kontakteja paikallisesti muihin kuin edellämainittuihin Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijayhdistyksiin:

 • Turun yliopiston kemistit TYK
 • Asteriski

Ylläpidetään kontakteja erinäisiin edunvalvonnallisiin tahoihin:

 • Turun yliopiston ylioppilaskunta
 • Tekniikan akateemiset TEK

Luodaan kontakteja Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan tiedekuntajärjestöön Technica ry:hyn ja sen tuleviin jäsenyhdistyksiin. 

Ylläpidetään kontakteja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestöön Hybridi Turku ry:hyn ja sen jäsenyhdistyksiin:

 • Delta
 • IVA
 • Pulterit
 • Synapsi

Toimintavuonna 2022 killan hallitus selvittää ja mahdollisuuksien mukaan järjestää yritysvierailuja sekä muuta yhteistoimintaa alaan liittyvien yritysten kanssa. Yritysyhteistyön tarkoituksena on edistää opiskelijoiden työllistymistä sekä alan toimijoiden tietoisuutta  killasta. 

Teekkarius

Adamas on teekkarikilta. Kilta vaalii, ylläpitää ja kehittää teekkarikulttuuria. Jokainen killan varsinainen jäsen on oikeutettu lunastamaan itselleen teekkarilakin ensimmäisen opiskeluvuoden Wappuna tai sen jälkeen, kunhan hän on hyväksytysti täyttänyt Teekkarikomission lakkiohjesäännön määrittelemät ehdot. Lakin käytöstä on säädetty erillinen Teekkarikomission lakkiohjesääntö.

Tilat

Kiltahuone on Agoran kellarissa sijaitseva luokka K127. Kiltahuone on yhteinen konetekniikan killan Machinan kanssa. Killan hallitus edistää kiltahuoneen käyttöä kokous-, opiskelu- ja vapaa-ajan tarkoituksiin. Killan hallitus kehittää kiltahuoneen käyttösääntöjä yhdessä Machinan kanssa. Hallitus selvittää jäsenistön tarpeita kiltahuoneen varustelun suhteen ja toteuttaa niitä mahdollisuuksien mukaan yhdessä Machinan kanssa.

Uudet opiskelijat

Killan hallitus osallistuu vaikuttamaan materiaalitekniikan tuutorivalintoihin.

Kilta osallistuu uusien opiskelijoiden orientaatioviikkoon.

Killan hallitus varmistaa, että uusille opiskelijoille:

 • Tilataan killan haalarit
 • Järjestetään teekkarikasvatus
 • Tarjotaan mahdollisuus tutustua killan toimintaan ja osallistua siihen
 • Annetaan perehdytys killan toiminnasta, sekä kiltahuoneen säännöistä

Tapahtumat

Kilta järjestää jäsenistölleen tapahtumia. Toimintavuoden aikana järjestetään fuksisitsit ja vähintään yhdet toiset sitsit. Wappuna järjestetään tapahtumia yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Kilta järjestää vuosittain tapahtuman yhdessä kone- ja materiaalitekniikan laitoksen kanssa. Kilta järjestää jäsenilleen vapaa-ajan tapahtumia, kuten peli-iltoja, elokuvailtoja ja kyykkää. 

Yhdenvertaisuus

Killan hallitus valitsee jäsenistöstä yhdenvertaisuusvastaavan, jonka tehtävänä on varmistaa TYYn yhdenvertaisuusohjelman toteutuminen killan toiminnassa. Yhdenvertaisuusvastaava toimii myös luottamuksellisena tukihenkilönä, johon opiskelijat voivat olla yhteydessä esimerkiksi häirintää tai kiusaamista koskevissa kysymyksissä. Hallituksen jäsenet perehtyvät yhdenvertaisuuteen. Kilta järjestää mahdollisuuksien mukaan tapahtumat esteettömissä tiloissa. Toimihenkilöt valitaan siten, että valittavat edustavat mahdollisimman laajasti killan jäseniä.

Hyvinvointi 

Kilta järjestää jäsenilleen alkoholittomia tapahtumia vähintään kerran kuukaudessa pois lukien kesäkautena. Otetaan huomioon alkoholittomat osallistujat myös muissa tapahtumissa. Kilta osallistuu yliopiston sekä TYYn viestintään mielenterveydestä ja hyvinvoinnista. Kilta edistää jäsentensä etuja esimerkiksi hankkimalla tarjouksia ja järjestämällä yhteistilauksia. Kilta järjestää jäsenilleen liikuntatapahtumia sekä muita hyvinvointia edistäviä tapahtumia. Hyvinvointivastaava keskittyy näiden tapahtumien kehittämiseen ja järjestämiseen. Killan toiminta pidetään monimuotoisena matalan kynnyksen toimintana ja eri tapahtumilla yritetään ehkäistä yksinäisyyttä. 

Kestävä kehitys

Kilta kehittää käytäntöjään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Killan hallitus valitsee jäsenistöstä ympäristövastaavan. Sitseillä sekä vuosijuhlissa tarjotaan myös kasvisvaihtoehto. Kilta kehittää keinoja vähentää ruokahävikkiä ja kertakäyttöastioiden käyttöä. Killan hallitus perehtyy ympäristökäytäntöihin. Killan toiminnassa huomioidaan jätteiden kierrätys. Kiltahuoneella lajitellaan polttokelpoinen jäte, paperi/kartonki, pantilliset pakkaukset sekä muovijätteet. Kiltahuoneen lähistöltä löytyy myös bio-, metallin- sekä lasinkierrätys.